X

17.04.2014

Majandus- ja kommunikatsiooniminister Urve Palo allkirjastas väikesadamate võrgustiku kava aastateks 2014-2020.

„Me soovime muuta mere avatumaks inimestele. Selle lähenemise võtmeks on väikesadamate arendamine. Eestil tuleb luua korralikku teenust pakkuvate väikesadamate võrgustik, mis võimaldaks teenindada nii turiste aga oleks ka väärikaks mereväravaks oma inimeste jaoks,“ ütles Palo.

Kava keskendub Eesti väikelaevaturismi potentsiaali efektiivsele rakendamisele ja sellega määrati kindlaks üksteisest kuni 30 meremiili kaugusel olevate sadamate võrgustik, mille arengut riik toetab. Parema kvaliteedi tagamiseks on sadamatele koostatud ka soovituslik mereturismi teenusstandard. Eesti kui mereturismi sihtkoha tugevdamiseks on oluline suurendada lähiturgudel teadlikkust Eesti rannikul ja saartel paiknevatest sadamatest ja neis pakutavatest teenustest. Olulised on ka sadamate lähedal asuvad turismi- ja vaba aja veetmise võimalused, samuti veebipõhise ligipääsu tagamine usaldusväärsele navigatsiooni- ja meteoroloogilisele infole.

Kontseptsiooni kohaselt koosneb Eesti väikesadamate võrgustik 63st suuremat arenduspotentsiaali omavast sadamast. Hetkel on Eestis ca 25 väikesadamat, mis suudavad pakkuda  mereturistile kvaliteetset ja mitmekesist teenust. Aastaks 2020 soovitakse suurendada selliste sadamate arvu 50ni ning tõsta Eesti sadamaid külastavate väikelaevade arvu 20. tuhandeni. Võrgustikku arendatakse etapiviisiliselt. Esmalt soovitakse võrgustikku arendada seal, kus täna puuduvad tavalisele merematkajale sobiva vahekaugusega sadamad. Teiseks eesmärgiks on väikesadamate rekonstrueerimine ja teenuste parandamine lõikudel, kus sadamad on suuresti lagunenud või ebapiisava sügavusega. Viimasena arendatakse sadamatevõrku Saaremaa ja Hiiumaa läänerannikul. 

Väikesadamate arendamist  perioodil 2014-2020 toetatakse läbi EASi kokku 7 miljoni euroga. Uue väikesadamate toetusprogrammi tingimused on koostamisel ja programmi esimene etapp eelarvega 2 miljonit eurot avatakse lähikuudel. Täiendavaid võimalusi väikesadamate finantseerimiseks loovad kujundamisel olevad Eesti-Läti ja Eesti-Vene piiriülese koostöö programmid ning Kesk-Läänemere programm aastateks 2014-2020. 

Väikesadamate võrgustiku arendamine toob meile rohkem mereturiste, tõstab rannaäärse elukeskkonna kvaliteeti ja arendab kohalikku ettevõtlust. Võrgustikku kuulumine lubab üksikutel väikesadamatel oma potentsiaali paremini ära kasutada ja suurendab sadamatesse tehtavate investeeringute tasuvust. 

Lisainfo:  http://www.mkm.ee/merenduspoliitika

Arhiiv