X

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium on koostamas Eesti väikesadamate võrgustiku arendamise kava.

"Kavaga määratakse kindlaks kuni 30 meremiili vahemaa kaugusel olevate sadamate võrgustik, mille arengut riik toetab, ja koostatakse soovituslik mereturismi teenusstandard, mis aitab kaasa võrgustiku ühtse kuvandi loomisele. Eesti kui mereturismi sihtkoha positsiooni tugevdamiseks on oluline ka teadlikkuse suurendamine lähiturgudel Eesti rannikul ja saartel pakutavatest mereturismitoodetest, -teenustest ning kohapealsetest ajaveetmisvõimalustest, samuti veebipõhise ligipääsu tagamine usaldusväärsele navigatsiooni- ja meteoroloogilisele infole.

Kava elluviimisest tulenev positiivne mõju väljendub rannaäärse elukeskkonna kvaliteedi tõstmises ning kohaliku ettevõttluse arengus. Väikesadam ei ole reeglina majanduslikult tasuv, kuid läbi sadama piirkonda tulnud turistide poolt tekitatud käive muudab sadamad sotsiaalmajanduslikult tasuvaks. Väikesadamate aktiivset kasutust väljaspool Eesti lühikest navigatsiooniperioodi aitab parandada sadamates pakutavate teenuste ringi laiendamine - lisaks turismisadama funktsioonidele nt kohalike kalurite teenindamine, väikelaevade remont ja hooldus, aluste ületalve hoidmine, noorte ja täiskasvanute koolitamine, spordi- ja kultuuriürituste läbiviimine jne. Võrgustikuna käsitlemine lubab üksikutel väikesadamatel oma potentsiaali paremini ära kasutada ja ühtlasi suurendada sadamate infrastruktuuri tehtavate investeeringute tasuvust."

Kahjuks Soela sadam Eesti väikesadamate võrgustiku kavaga kaetud sadamate hulka ei pääsenud. Kuna meie lähedal on parvlaevaliiklusega seotud, sügavamad ning hea navigatsioonimärgistusega sadamad (Triigi ja Sõru), siis on see valik mõistetav. Meie võimaluseks on teha Sõru ja Triigi sadamaga head koostööd, arendada Soela sadama tingimusi ja teenuseid ning hoida väikesadamate arendamise kaval silm peal. Ehk tekib meil võimalus sellega liituda kunagi tulevikus.

Väikesadamate võrgustiku arendamise kava peamised dokumendid:
- Väikesadamate võrgustiku kontseptsioon 2014 - 2020
- Lisa 1 Väikesadamate standardid
- Lisa 2 Väikesadamate nimekiri
- Väikesadamate nimekiri andmetega
- Väikesadamate võrgustiku koosseisust väljajäänud sadamad

Arhiiv